Mern kirke.

Kirken

Første gang Mern kirke omtales
er da den bliver opført i træ
uden for Mern by pa en høj
i ca. 1190, dette år er kirken
afbilledet og hænger i våbenhuset
i Mern kirke. Et andet sted står
kirken opføres 1200 - 1250.
Da den første kirke er af træ
brænder, flyttes den ind i Mern by
og opføres hvor den ligger i dag,
omtrent pa grænsen mellem Nr. Mem
og Sdr. Mern, dog bygges
den nu I mursten. I våbenhuset
hænger 2 billeder et fra år
1475 og et fra 1625. Kirken har
forandret Iidt udseende gennem
tiden. Legenden fortæller at
4 jomfruer og søstre byggede de
4 sydkapeller i den katolske tid.
Kirken

Dette andet skib hedder siden da
"den nye kirke".
Tilbygningeme mod nord udgjorde
i ældre tid godsejemes og
præstefamiliernes særlige stole
med indgang udefra. Mandsdøren
har siddet i sydsiden nær den
vestlige gavl. Kvindedøren på
modsatte sted i nordsiden.
Tårnet er antageligt først bygget
til efter reformationen.
Der findes 2 klokker i kirken,
den store fra ca. 1350 med
indskrift på latin
"Ave Maria gracia plena"
som betyder "hil dig Marie
fuld af nåde".


Kirken
Kirketårnet er først kommet til
omkring reformationen.
Den store klokke har formegentlig
de første par hundrede år
siddet i en klokkestabel nede pa jorden.
Mern kirkefik sin lille klokke i 1617.
Det vides fordi der står pa klokken;
"Hartwich Qwellichmeyer Gos mich
anno 1617" Qwellichmeyer var tysker,
han arbejdede i København 1615 - 1619
og var meget produktiv.
Den mindre klokke har mellem
2 korsblomstfriser med grenfyld.
I bunden aftårnet var der indrettet Iigkapel.
Her fandtes en indmuret egetræskiste fra omkring
år 1800 med blyplade "L.T. Hagens 1. Kone
datter af godsejer Peter Johansen til "Petersgård"
Kisten er i 1973 pa foranledning af Nationalmuseet
med tilladelse af Stiftsøvrigheden
flyttet til proprietær til Høvdingsgård,
Lars Terpager Hagens gravsted vest for tårnet.


Kirken


Mange ombygninger kan anes ved vinduer
og murværk.Renæssancens stiltræk
ses i prædikestol og den gamle altertavle
i dåbskapellet.
Prædikestolen er fra 1596 antagelig fra
Bertel Snedker i Vordingborg.
Prædikestolens budskab om befrielsen.
Mern kirkes middelalder prædikestol
er en billedfortælling "Løft Eders hoveder
I porte. Løft jer I ældgamle døre så
ærens konge kan drage ind".
Det er omkvædet fra den 24. Davids salme
i det gamle Testamente.
En valfartssalme som pilgrimme sang, når man
hvert ar drog op pa Tempelbjerget i Jerusalem
for at fejre årets største højtid: Påsken.


KirkenDen gamle altertavle med Frederik
den 2 og dronning Sofie af Meklenborgs
våben i dåbskapellets Nordvæg er
sikkert af "Baarse Herreds snedker"

Den nye altertavle disciplene forsamlet
Skærtorsdag aften i et rum med udsigt mod "Oliebjerget"
Den nye altertavle er fra 1856
da sognepræst Peter Rørdam flyttes fra Mern
til Lyngby som præst for enkedronning
Caroline Amalie skænkede denne som et plaster på såret,
til venstre for altertavlen står: "alterbilledet
er malet af proffessor J.L. Lund 1858"
og til højre for altertavlen:
"er skænket Mern kirke af
enkedronning Caroline Amalie"
Kirken

I Mern kirke i sideskibet også kaldet
den nye kirke hænger kirkeskibet Anna.
Der vides skibet er skænket af en
lokal skibskaptajn Niels Hansen
og lavet af den lokale smed
Fritz Bredskov, Kindvig.
Hans kone hed Anna.

Der kom nyt orgel i kirken
i 1964 fra brdr. Bruhn, Rødekro.
Begravelser inde i kirken
er kun 2 bevaret.
I hovedskibet under korbuen ligger
sognepræst Niels Hansen der dør
1612 med 3 koner og 8 børn.
I østgavlen i "den nye kirke" ses omtalte
Laurits Terpagers ligsten.
Laurits Terpsager dør 1772.

Kirken

Våbenhusets dør er fyldt med både kristne
symboler og gammel nordisk dyreslyng.
Godsejerfruen på Høvdingsgård egnen
Susanne Lassen har forestillet sig
den fra den første romanske munkestenskirke
med 6 meter høje mure og højtsiddende små glugger
Nationalmuseet anser tegningerne
for historiske set rigtige, men man skal nok først
fremmest forestille sig kirken som et forsvarsværk i ufredstider.
Våbenhusets dør er fra 1637.
Dyremotiver med præg af førkristen tid sandsynliggør at her
er tale om en kopi af en Iangt ældre romansk dør.
Håndtaget forestiller kobberslangen i ørkenen .
Nationalmuseet oplyser at kirkens ældste del hovedskibet
og et lille kor som man forestiller sig
med tøndehvælvet træloft, stammer fra
Valdemars tiden. Sideskibet mod syd med de 4
gavle er formegentlig tilføjet mod middelalderens
slutning efter Præstø klosterkirkes forbillede,
samtidig antager man at de murede hvælvinger er kommet til.
Mern kirke blev restaureret 1999/2000.
Kirken har 250 siddepladser

Tilbage